Google+

  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

 UWAGA: Odstąpienie Gminy Miejskiej Kraków od żądania zwrotu bonifikaty.
Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy wykupie gruntu na własność, do którego Spółdzielni i właścicielom wyodrębnionych lokali przed tym wykupem ( wykup w 2007 r.) przysługiwało użytkowanie wieczyste gruntu.

 
Jak rozumieć użytkowanie wieczyste
.

Większość spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków posiadała tytuły prawne do gruntu, na którym wybudowała budynki w postaci prawa użytkowania wieczystego, które nie jest prawem własności.
Właścicielem tych gruntów był Skarb Państwa lub Gmina Miejska Kraków, a spółdzielnia mieszkaniowa posiadała użytkowanie wieczyste, które jest uregulowane w przepisach Kodeksu Cywilnego – art. 232 – 243.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste powstaje na podstawie umowy notarialnej. Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje na 99 lat, chyba że cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści.
Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną.

Krakowskie spółdzielnie mieszkaniowe uiszczały opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków, a wysokość tych opłat nieustannie wzrastała, co wynikało ze wzrostu wartości rynkowej gruntu.

Wcześniejsze Uchwały Rada Miasta Krakowa.

Na skutek nacisków ze strony krakowskich spółdzielni mieszkaniowych Rada Miasta Krakowa w dniu 2 lipca 2003 r. podjęła uchwałę nr XX/169/03 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
Wysokość bonifikaty została ustalona w takiej wysokości aby cena jaka zostanie ustalona do zapłaty przez spółdzielnię mieszkaniową wynosiła 10 % wartości rynkowej sprzedawanej nieruchomości.
Uchwała ta nie uwzględniała udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych dla właścicieli wyodrębnionych lokali, co powodowało, że oni musieli zapłacić za swój udział cenę nabycia gruntu bez bonifikaty. Z powyższych powodów wystąpił brak zainteresownnia tą uchwałą.

Rada Miasta Krakowa w dniu 30 czerwca 2004 r. podjęła uchwałę nr LII/504/04 w sprawie zmiany uchwały XX/169/03 z dnia 2 lipca 2003 r. wyrażając zgodę na udzielenie bonifikaty przy zakupie gruntu na własność dla spółdzielni mieszkaniowej i właścicieli wyodrębnionych lokali, w takiej wysokości, aby cena jaka zostanie ustalona do zapłaty wynosiła 2 % wartości rynkowej sprzedawanej nieruchomości. Bonifikata nie dotyczyła nieruchomości zabudowanych innymi budynkami niż wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe i lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalne.

Ponadto w tej Uchwale ustalono, że udzielona bonifikata podlega zwrotowi na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, po jej waloryzacji, w przypadku wykorzystania nieruchomości na inne cele niż mieszkalne lub ich zbycia przed upływem 10 lat. Powyższe ograniczenie nie dotyczyło zbycia nieruchomości przez spółdzielnie mieszkaniowe w związku z realizacja ustawowego procesu przenoszenia na członków odrębnej własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych oraz zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne na rzecz osób bliskich. Powyższe ograniczenie ma podstawę w art.  68 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Praktyczne skutki obowiązku zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty.

W większości krakowskich spółdzielni mieszkaniowych, w których podjęto działania w kierunku wykupu własności gruntu, na skutek braku akceptacji członków spółdzielni działania te zostały przeważnie wstrzymane. Brak akceptacji był zrozumiały, ponieważ w praktyce prowadziło to do zablokowania obrotu lokalami mieszkalnymi na 10 lat, z powodu konieczności zwrotu udzielonej bonifikaty. Należy również wiedzieć, że na podstawie art. 68 ust. 2 - zdanie drugie, zwrot bonifikaty następuje na żądanie właściwego organu. Zatem właściwy organ Gminy Miejskiej Kraków powinien wystąpić z takim żądaniem zwrotu.
Bez wątpienia naturalne wstrzymanie wykupu własności gruntu przez krakowskie spółdzielnie mieszkaniowe przekłada się na brak stosunkowo dużych przychodów do Gminy Miejskiej Kraków.

Być może z powyższych względów Rada Miasta Krakowa w dniu 9 lipca 2014r. podjęła uchwałę nr CXII/1725/14 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej współużytkownikom wieczystym tj. właścicielom lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych w następujących przypadkach: 
1.    zamiany lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu, który został nabyty od Gminy Kraków na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
2.    sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu, który został nabyty od Gminy Kraków, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

W pozostałych przypadkach zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu, który został nabyty od Gminy Kraków, zasadne jest żądanie przez organ Gminy Miejskiej Kraków zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej jej współużytkownikom wieczystym.
Podjęcie przez Radę Miasta Krakowa Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXII/1725/14 z dnia 9 lipca 2014r. otwiera możliwości podjęcia ponownych działań przez krakowskie spółdzielnie mieszkaniowe w kierunku wykupu własności gruntu, co niewątpliwie uchroni mieszkańców tych spółdzielni przed eskalacją kosztów z tytułu użytkowania wieczystego.

W załączeniu do pobrania :
•    Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XX/169/03 z dnia 3 lipca 2003r.
•    Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LII/504/04 z dnia 30 czerwca 2004r.
•    Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXII/1725/14 z dnia 9 lipca 2014r.
•    Pismo z Urzędu Miasta Krakowa Wydział Skarbu Miasta informujące Spółdzielnie Mieszkaniowe w Krakowie o zmianach wynikających z treści Uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXII/1725/14 z dnia 9 lipca 2014r.

 

1223406
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od początku
543
753
1841
8702
17732
1223406

Twój IP: 3.227.2.109
2019-10-16 09:07:30

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.