Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

WZ 2019

Kraków, dnia 25.06.2019 r.

 1 logo                  

Walne Zgromadzenie 2019

Walne Zgromadzenie SM "Nowy Bieżanów" w dniu 11 czerwca 2019 roku podjęło następujące uchwały w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 (Uchwała nr 1/2019),
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (Uchwała nr 2/2019),
  3. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2018 (Uchwała nr 4/2019+załącznik),
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej (Uchwała nr 3/2019),
  5. udzielenia imiennego absolutorium członkom Zarządu (Uchwala nr 5/2019 i Uchwała nr 6/2019),
  6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, do jakiej Zarząd może zaciągać obowiązania finansowe w roku 2019 (Uchwała nr 7/2019),
  7. realizacji wniosków polustracyjnych (Uchwała nr 8/2019).

 

Załączniki do uchwał :

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018,

2. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

3. Opinia biegłego rewidenta.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.