Google+

 • Wiele mieszkań
 • Doskonałe warunki
 • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

WZ 2019

Kraków, dnia 21.05.2019 r.

 1 logo                  Szanowni Państwo,

                                                 Członkowie Spółdzielni wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

     Zarząd SM „Nowy Bieżanów” , działając na podstawie art. 83 ust 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 95 ust 1 w zw. z § 96 Statutu Spółdzielni, zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY BIEŻANÓW "

na dzień 11.06.2019 r. (wtorek) o godz.1700,

które odbędzie się w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 przy ul. Aleksandry 17 w Krakowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocników,
 3. Odczytanie porządku obrad ( Porządek obrad ),
 4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie poprawności zwołania zebrania i tym samym jego ważności.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 rok.
 7. Omówienie sprawozdania finansowego za 2018 rok, opinii i raportu z jego badania.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres : czerwiec 2018 - maj 2019 oraz omówienie wniosków polustracyjnych.
 9. Dyskusja dotycząca punktów 5 - 8.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 ( Uchwała nr 1/2019 ),
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (Uchwała nr 2/2019 ),
  3. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2018 ( Uchwała nr 4/2019 +załącznik ),
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ( Uchwała nr 3/2019 ),
  5. udzielenia imiennego absolutorium członkom Zarządu ( Uchwala nr 5/2019 i Uchwała nr 6/2019 ),
  6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, do jakiej Zarząd może zaciągać obowiązania finansowe w roku 2019 ( Uchwała nr 7/2019 ),
  7. realizacji wniosków polustracyjnych ( Uchwała nr 8/2019 ).

11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej - przyjęcie wniosków.

12. Zamknięcie obrad.


Załączniki do uchwał :

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018,

2. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

3. Opinia biegłego rewidenta.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.