Google+

  • Wiele mieszkań
  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

Nowy przetarg

 


Kraków, dn. 20.03.2019 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytacja na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności

lokalu mieszkalnego

przy ul. Telimeny 21/ 21 o pow. 52,27 m2 - parter (dwa pokoje z jasną kuchnią)

Cena wywoławcza 4 100,- zł/m2

Wadium w wysokości 6.000,- zł należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni:

81 1240 4432 1111 0000 4723 5218 do dnia 02.04.2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 03.04.2019 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni.

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia do dnia 17.04.2019 r.

Lokal można oglądać w dniach:

26.03.2019 r. w godz. 1700 -1800

i 28.03.2018 r. w godz. 800 -900

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 -65-22-419

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"

 


 Kraków, dn. 20.03.2019 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac w roku 2019 tj.:

Świadczenie usług budowlanych w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania usterek w budynkach i lokalach będących w zasobach SM „Nowy Bieżanów” (wadium–10 000,0 zł)

SP można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6, pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie od 20.03.2019 r. do 10.04.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Arkadiusz Gałęziowski tel. +12 652-24-03

Koszt Specyfikacji Przetargowej wynosi 65,00 zł ( netto ) płatny w kasie Spółdzielni. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami Specyfikacji Przetargowej. 

Oferty należy składać zgodnie z SP. 

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego. S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"