Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

Nowy przetarg

 


Kraków, dn. 11.06.2019 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac i usług w roku 2019 tj.:

  1. Świadczenie usług budowlanych w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania usterek w budynkach i lokalach będących w zasobach SM „Nowy Bieżanów” ( wadium – 10 000,0 zł ).
  2. Wykonanie dokumentacji technicznej ( wadium – 5 000,0 zł ).
  3. Wykonanie murowanego garażu ( pow. 48m2 ) wraz z robotami towarzyszącymi ( wadium – 3 000,0 zł).
  4. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach DK ( wadium – 2 000,0 zł ).

Specyfikację Przetargową ( dalej SP ) można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6, pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie od 11.06.2019 r. do 24.06.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Arkadiusz Gałęziowski tel. +12 652-24-03

Koszt SP wynosi 65,00 zł ( netto ) płatny w kasie Spółdzielni.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SP.

Oferty należy składać zgodnie z SP.

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"