Google+

 • Duża powierzchnia
 • Wiele mieszkań
 • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

RODOZasady Przetwarzania Danych Osobowych

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

 

   Drodzy Państwo!

Niniejszy Regulamin określa cel, zakres i kategorie przetwarzania danych osobowych członków, mieszkańców, najemców i kontrahentów, informuje o czasie przetwarzania danych oraz o prawach, które przysługują osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami. Wszelkie określenia ,,my”, ,,nas” będą odnosiły się do Administratora.

1.    Użyte definicje

 • Administrator – zwany również ,,Administrator danych”, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, z siedzibą w Krakowie, ul. Mała Góra 6.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować osobę fizyczną poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (login), informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2.    Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Jako Administrator danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów” jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostęp do posiadanych informacji, tak, aby móc zagwarantować, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem, ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.

Kontakt z nami jest możliwy poprzez:

 1. Skierowanie korespondencji na adres wskazany w punkcie 1.1,
 2. Skierowanie korespondencji na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.    Gdzie uzyskać informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw można zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem IOD.

4.    Na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W związku z prowadzoną przez Administratora Danych działalnością przetwarzane są dane osobowe           w następujących procesach:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat (art. 6 ust. 1 lit. B RODO, w zakresie danych wskazanych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a pozostałe dane na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. A RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające rozumiane jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych, gdzie zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie
 2. w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień wynikających ze stosunku członkostwa, z faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni lub użytkowania takiego lokalu, a w szczególności:
 • na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 6 ust.1 lit. C RODO) wyłącznie w celach związanych z realizacją członkostwa w Spółdzielni oraz celach związanych z prowadzeniem bieżącego zarządu nad nieruchomością. Dane te przetwarzamy przez okres członkostwa w Spółdzielni, a w zakresie bieżącego zarządu nad nieruchomością do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z posiadania prawa do nieruchomości, jednak nie krócej niż przez okres zarządzania nieruchomością przez Administratora
 1. w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień wynikających z faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Administratora lub użytkowania takiego lokalu, a w szczególności:
 • na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 6 ust.1 lit. C RODO) oraz innych przepisów mających wpływ na zarzadzanie nieruchomością w celach związanych z prowadzeniem bieżącego zarządu nad nieruchomością w zasobach Administratora. Dane te przetwarzamy w zakresie bieżącego zarządu nad nieruchomością do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z posiadania prawa do nieruchomości, jednak nie krócej niż przez okres zarządzania nieruchomością przez Administratora.
 1. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, w szczególności z tytułu przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) przez okres przewidziany w przepisach prawa.
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. F RODO), co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa;
 3. w związku z przeprowadzeniem procesu przetargowego mającego wyłonić wykonawcę dane osobowe oferenta są przetwarzane w ramach czynności zmierzających do podpisania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO przez okres: w przypadku ofert, które zostały wyłonione w drodze przetargu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione w drodze przetargu 3 lata.
 4. dane pracowników oferenta przetwarzamy w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w związku z potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych do wykonania zadania objętego postępowaniem przetargowym przez okres: w przypadku ofert, które zostały wyłonione w drodze przetargu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione w drodze przetargu 3 lata.
 5. w celach związanych z uczestnictwem w przetargu ustnym nieograniczonym, realizowanym w formie licytacji lub pozyskiwania pisemnych ofert, którego celem jest ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego (art. 6 ust. 1 lit. B) oraz w związku z udokumentowaniem jego przebiegu, a także realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust.1 lit. C RODO) zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi. w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1lit B RODO) np. najmu, dzierżawy, dotyczącej realizacji zamówienia przez okres jej trwania, a później przez wzgląd ma obowiązki rachunkowe przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1lit B RODO) np. najmu, dzierżawy, dotyczącej realizacji zamówienia przez okres jej trwania, a później przez wzgląd ma obowiązki rachunkowe przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. celem wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. F RODO) przez okres 5 lat.
 8. w związku z rejestracją rozmów w celu zapewnienia bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) do 90 dni od momentu zapisu.
 9. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w oparciu o wspólne oświadczenie woli stron tj. administratora i uczestnika w związku z organizacją i obsługą odpłatnych zajęć edukacyjno-kulturalnych przez okres uczestnictwa w zajęciach, a po zakończeniu łączącej strony umowy Maksymalnie 5 lat od dnia rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.
 10. Wizerunek uczestników zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych publikujemy w oparciu o dobrowolną zgodę (art. 6 ust.1 lit. A RODO) uczestników lub ich opiekunów prawnych na stronie internetowej oraz profilu Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” na portalu Facebook.
 11. monitoring wizyjny realizowany jest jako prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w postaci zapewnienia bezpieczeństwa oraz gromadzenia materiału dowodowego ewentualnych naruszeń. Obszar monitorowany obejmujący teren bezpośrednio przed wejściem do siedziby Spółdzielni oraz ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku oraz teren zewnętrzny wokół budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni został oznaczony tablicami informacyjnymi oraz piktogramami kamer. Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż miesiąc od daty nagrania. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 12. za dobrowolną zgodą (art. 6 ust.1 lit. A RODO) w celu weryfikacji wniosku o wydanie identyfikatora, celem realizacji przepisów Regulaminu określającego zasady wjazdu i parkowania oraz zasady stosowania identyfikatorów uprawniających do parkowania pojazdów na terenach będących w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” przez okres posiadania identyfikatora lub do momentu wycofania zgody.
 13. za dobrowolną zgodą art. 6 ust.1 lit. A RODO) w celu zamieszczenia podstawowych danych identyfikacyjnych na listach domofonowych / spisie lokatorów do momentu wycofania zgody.
 14. dane użytkowników eBOK w związku z udostępnieniem konta w serwisie przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej przetwarzamy na podstawie Pani \ Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) przez okres korzystania z konta w czasie posiadania tytułu prawnego do lokalu, lub do momentu wycofania zgody. Logując się do serwisu E-Bok ma Pani/Pan dostęp do wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych dotyczących mieszkania bądź lokalu użytkowego, salda oraz terminów płatności i dokonanych wpłat.

5.    Czy masz obowiązek przekazania danych osobowych?

W przypadkach, gdy przekazanie nam danych osobowych jest wymagane staramy się jednoznacznie wskazywać, podanie których danych jest niezbędne. W przypadku, gdy:

 • Rekrutacja - dane wymagane Kodeksem pracy oraz wskazane w ogłoszeniu są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. prowadzenie rejestru członków Spółdzielni, przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 • Zawieramy umowę - podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
 • Realizacji przetargów – podanie danych oferenta (a w uzasadnionych przypadkach danych pracowników oferenta, w zakresie potwierdzenia kompetencji) jest niezbędne celem umożliwienia uczestnictwa w procesie przetargowym oraz ewentualne podpisanie umowy.
 • Realizacja napraw – podanie danych osób zgłaszających jest dobrowolne lecz konieczne celem sprawnej realizacji niezbędnych napraw w przypadku wystąpienia usterek bądź awarii bądź realizacji zlecenia w ramach usług odpłatnych;
 • Rejestrowanie rozmów – podanie danych osobowych podczas telefonicznej rozmowy z nami jest dobrowolne. Po nawiązaniu połączenia informujemy Panią(a), iż rozmowa może być nagrywana, a w przypadku braku zgody na nagrywanie prosimy o zakończenie połączenia oraz załatwienie sprawy np. poprzez osobistą wizytę w Spółdzielni.
 • W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne celem realizacji celu.

6.    Kto posiada dostęp do Państwa danych?

Staramy się, aby dostęp do danych osobowych był ograniczony do minimalnego grona podmiotów. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: sądom, komornikom, wierzycielom, urzędom, organom ścigania, a także bankom, operatorom płatności oraz firmom rachunkowym w ramach realizacji transakcji. Państwa dane adresowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej w celu przekazania korespondencji. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku dochodzenia i obrony roszczeń), Państwa dane będą mogły zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym. W przypadku podmiotów, którym powierzamy dane osobowe (np. firmom, które świadczą dla nas usługi kominiarskie, usługi pogotowia awaryjnego, odczytu podzielników), stosujemy odpowiednie zapisy umowne, w tym zapisy o zachowaniu poufności i powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

7.    Czy przekazujemy dane do państw trzecich i poza obszar Unii Europejskiej?

Posiadane dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).

8.    Czy dokonujemy profilowania? Na jakich zasadach?

Administrator nie dokonuje profilowania.

9.    Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługują Pani(u) następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii – jeżeli wnioskuje Pani/ Pan o realizację tego prawa, przekażemy informację na temat kategorii przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, kategoriach odbiorców którym zostaną lub zostały ujawnione Pani/Pana dane osobowe, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, przysługujące prawa, informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (poinformujemy o zasadach ich podejmowania, ich znaczeniu dla Pani/Pana i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania). Jeżeli Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego to również poinformujemy Panią/Pana o tym fakcie oraz o tym, jaki zastosowano mechanizm zabezpieczeń. Kopia Pani/Pana danych osobowych zasadniczo przekazywana jest drogą elektroniczną na zweryfikowany przez nas adres e-mail, chyba, że wskazano inny rodzaj przekazania i będzie technicznie możliwe przekazanie w ten sposób kopii danych;
 • Sprostowanie swoich danych osobowych – ma Pani/Pan prawo żądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych; w celu łatwego i szybkiego procesu modyfikacji, swoje dane kontaktowe możesz zmienić w ustawieniach swojego profilu;
 • Usunięcie swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”) – ma Pani/Pan prawo zawnioskować do nas o niezwłoczne usunięcie danych osobowych, a my dokonamy usunięcia tych danych jeżeli nie będzie przeciwskazań prawnych (np. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania);
 • Wycofanie zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonych zgód (np. na zamieszczenie imienia i nazwiska na liście domofonowej) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej wycofanie. Po wycofaniu zgody nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, które nam przekazano wcześniej za zgodą. Sposób wycofania zgody wskazujemy w informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych np. za pośrednictwem formularzy za pośrednictwem, których pozyskujemy Pani/Pana dane. Jednak każdorazowo możecie się Państwo z nami skontaktować w sposób wskazany poniżej oraz przesłać pisemne oświadczenie dotyczące wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkretnego procesu.
 • Ograniczenie przetwarzania – prawo to przysługuje wtedy gdy np. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych (po uzyskaniu zgłoszenia przetwarzanie Państwa danych będzie ograniczone do czasu wyjaśnienia sprawy), nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wnosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem (do czasu wyjaśnienia sprawy przetwarzanie danych będzie ograniczone);
 • Przenoszenie danych – ma Pani/Pan prawo do otrzymania od nas udostępnionych nas danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy w przypadku gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody lub umowy. Przy wykonywaniu tego prawa mają Państwo możliwość zdecydowania, czy dane osobowe mamy przekazać bezpośrednio innemu administratorowi (o ile to będzie wykonalne pod kątem technicznym);
 • Sprzeciw – przysługuje Pani/Pana prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeżeli wynika to z Państwa szczególnej sytuacji, a my przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Prawo to również dotyczy profilowania. W przypadku gdy Pani/Pana dane są wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego, prawo do sprzeciwu również przysługuje;
 • Niepodleganie profilowaniu i zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji – ma Pani/Pan prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. Prawo to nie ma zastosowania jeżeli podjęcie tej decyzji jest niezbędne do realizacji umowy, której Pani/Pan są stroną lub opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie – maja Pani/Pan jednak prawo do wyrażenia swojego własnego stanowiska i zakwestionowania tej decyzji.

Zgłoszenia realizacji praw przyjmujemy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Pani/Pana zapytania, odpowiedniego zweryfikowania Pani/Pana tożsamości i określenia, jakich informacji od nas zażądano, możemy przesłać do Pani/Pana kwestionariusz realizacji prawa lub wiadomość zwrotną, w której poprosimy o dokładniejsze informacje pozwalające nam na terminową i rzetelną realizację Pani/Pana żądania. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie (jeden wniosek – realizacja jednego prawa) i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Możliwość skorzystania z danego prawa może zależeć od podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, np. czy przetwarzanie tych danych nie jest naszym obowiązkiem prawnym lub jest konieczne do wykonania umowy.

Zgłoszenia będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na np. skomplikowany charakter zgłoszenia lub liczbę zgłoszeń, nie będziemy mogli dotrzymać tego terminu. W takich sytuacjach będziemy się z Panią/Panem kontaktować i informować o takim opóźnieniu, jego powodach i przewidywanym terminie realizacji, który nie powinien przekroczyć kolejnych dwóch miesięcy. Jeżeli nie będziemy podejmować działań w związku z żądaniem, również poinformujemy Pani/Pana o tym i wskażemy powody, dla których nie zrealizowaliśmy Państwa żądania wraz z przysługującym prawem do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego – jeżeli ma Pani/Pan uzasadnioną wątpliwość co do legalności przetwarzania przez nas danych osobowych, Państwa dane osobowe zostały naruszone lub w przypadku, gdy nie mogliśmy podjąć działań w związku z Pani/Pana żądaniem realizacji prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w danym kraju. W Rzeczypospolitej Polskiej takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.  Zmiany w niniejszym dokumencie

Jeżeli będą wymagane zmiany w niniejszych Zasadach oraz w sposobie świadczenia naszych usług na pewno uprzednio poinformujemy Państwa o tym fakcie oraz przekażemy, w jaki sposób można zapoznać się z tymi zmianami.

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://www.smbiezanow.pl/ [dalej Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 1. Administrator danych i jego dane kontaktowe.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, z siedzibą ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków, tel. 12 658-62-24, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych powyżej. Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Zakres i cele zbieranych danych.
 1. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
 2. Dane użytkowników systemu „E-BOK” w związku z udostępnieniem konta w serwisie przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej przetwarzamy na podstawie Pani \ Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) przez okres korzystania z konta w czasie posiadania tytułu prawnego do lokalu, lub do momentu wycofania zgody. Logując się do systemu „E-BOK” ma Pani/Pan dostęp do wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych dotyczących mieszkania bądź lokalu użytkowego, salda oraz terminów płatności i dokonanych wpłat.
 3. Dane użytkowników będą mogły być gromadzone przez Administratora w również w celu dochodzenia roszczeń do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który wynosi nie dłużej niż 6 lat, lecz termin ten może ulec wydłużeniu, z uwagi na rodzaj roszczenia. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi uprawnionemu na mocy przepisów prawa, np. sądom, policji i prokuraturze.

 3. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych.

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów i świadczących Administratorowi usługi wsparcia w realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.

5. Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. Zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych możecie Państwo wycofać za pośrednictwem pisemnego oświadczenia przesłanego do Administratora z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w pkt.1.  

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

8.  Informacja o przetwarzaniu danych na fanpage Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” na Facebooku

 Niniejsze zapisy dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanapage na portalu społecznościowym Facebook.

 Administratorem całego portalu społecznościowego Facebook jest po zmianie nazwy: Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, zwana dalej Facebook). Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”.

 W związku z tym, że zarówno Facebook jak i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów” posiadają wspólny cel i sposoby w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników fanpage oraz osób odwiedzających ten fanpage, w ramach prowadzenia własnych działań marketingowych i statystyk, w tym zakresie stają się współadministratorami danych osobowych użytkowników fanpage oraz osób odwiedzających fanpage. Związane jest to w szczególności z tym, że wchodząc na niniejszy fanpage albo korzystając z usług Facebooka lub usług świadczonych przez inne Spółki Facebooka, na twoim komputerze zapisywane są pliki cookies do których dostęp otrzymuje również Facebook. Dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności współadministratorów znajdują się poniżej.

To, na czym my, jako Spółdzielnia Mieszkaniowa skupiamy się prowadząc ten fanpage, obejmuje przetwarzanie danych osobowych w następujących celach

a. Realizacji kontaktu z użytkownikami:

Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, a także  umieszczanie komentarzy pod postami oraz przypisanie reakcji (,,emotikonów”) pod danym postem, gdzie Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności obejmujące imię, nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook,w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż 6 lat po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych, w razie konieczności przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie, informacje te są usuwane z poziomu fanpage administratora fanpage i nie będzie możliwości dostępu do tych danych. Prosimy wziąć pod uwagę, że informacje te mogą być nadal przetwarzane przez Facebooka.

b. Prowadzenia statystyk korzystania z fanpage:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów” może wykorzystywać narzędzia statystyczne udostępniane przez Facebook w ramach prowadzonych kampanii marketingowych. Wprawdzie statystyki dotyczące użytkowników sporządzone przez Facebook są przekazywane wyłącznie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” jako administratorowi fanpage’a w formie zanonimizowanej, nie zmienia to jednak faktu, że sporządzanie tych statystyk opiera się na wcześniejszym gromadzeniu, za pomocą plików cookies instalowanych przez Facebook na komputerach lub na wszelkich innych urządzeniach osób odwiedzających tę stronę, i na przetwarzaniu danych osobowych tych osób w celach statystycznych. W tym zakresie Administrator gromadzi wyłącznie dane statystyczne obejmujące wiek, płeć, lokalizację, zainteresowania w celu dostosowania ewentualnych treści do użytkowników oraz kampanii marketingowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i gromadzi przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dodatkowe informacje w tym zakresie Facebook dostarcza pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data?msclkid=dcd3f94cbafa11ec98a83e00be599311.

c. Organizacji konkursów:

Administrator może przeprowadzać konkursy na swoim fanpage i ramach organizacji i wyboru zwycięzcy dokonuje przetwarzania danych użytkowników, w szczególności obejmujących imię, nazwisko użytkownika jako swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te są przetwarzane w polu fanpage przez okres organizacji konkursu, a następnie w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z punktem 4.

d. Prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz dochodzenia roszczeń:

Dane użytkowników będą mogły być gromadzone przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który wynosi nie dłużej niż 6 lat, lecz termin ten może ulec wydłużeniu, z uwagi na rodzaj roszczenia. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi uprawnionemu na mocy przepisów prawa, np. sądom, policji i prokuraturze.

W przypadku prowadzonych postępowań przez podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, dane  przetwarzane w ramach fanpage będą mogły być udostępnione tym podmiotom, zgodnie z punktem 4. Administrator fanpage nie przekazuje danych użytkowników do państw trzecich. W zakresie przekazywania tych danych przez Facebook’a do państw trzecich, każda osoba może zasięgnąć informacji w regulaminie serwisu społecznościowego Facebook. Każda osoba, której dane przetwarza Administrator fanpage ma prawo dostępu do swoich danych, do otrzymania kopii danych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu. Osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego właściwego dla kraju świadczenia usługi. W naszym przypadku, jako Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, gdzie podlegamy prawu polskiemu, skarga  może zostać skierowana do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

e. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji dotyczących tego, jakie dane osobowe przetwarzamy jako administrator tego fanpage, możesz się z nami skontaktować bezpośrednio poprzez wiadomość na fanpage. Możesz również skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1, w tym z Inspektorem Ochrony Danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Facebook zostało opisane tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.  

Facebook jest podmiotem certyfikowanym w ramach Umowy o tarczy prywatności i w związku z tym gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących ochrony danych

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active