Google+

  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

Program: ciepła woda użytkowa.

Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej" skierowany jest do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, itd., których budynki, przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, korzystają z ciepła sieciowego do celów grzewczych, a ciepłą wodę użytkową pozyskują w oparciu o indywidualne gazowe podgrzewacze wody, podgrzewacze elektryczne lub kotłownie gazowe. Program polega na zastąpieniu dotychczasowego sposobu pozyskiwania ciepłej wody metodą wykorzystującą ciepło sieciowe.

Realizacja i zakres programu w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych, może mieć różny przebieg. W Grupowy 

W naszej Spółdzielni realizacja programu związanego z wykonaniem ciepłej wody użytkowej jest bardzo złożona. Do budynków mieszkalnych konieczne jest doprowadzenie ciepła sieciowego o wysokich parametrach w rurach preizolowanych, które są układane w głębokich wykopach ( dotyczy to budynków zasilanych w ciepło z węzłów grupowych ). Rura

 

Wybudowanie nowego, bezpośredniego przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, gwarantującego dostawę ciepła o wymaganych parametrach. W budynkach mieszkalnych w pomieszczeniach c.o. rozdzielacze cieplnego centralnego ogrzewania będą zamieniane na wysokoparametrowe węzły. Pomieszczenie piwniczne c.o. muszą zostać odpowiednio przystosowane a następnie zostają w nim wykonywane prace związane z montażem kompaktowego węzła dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. Po zainstalowaniu węzłów zostają wykonane niezbędne przeróbki instalacji centralnego ogrzewania oraz będzie  wykonywana nowa instalacji c.w.u.

Przebieg programu.

Uczestnicy

Uczestnikami projektu są: Inwestor – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Rola i zadania uczestników programu c.w.u.
Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów''.

Do głównych zadań Inwestora należą:

  • wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej,
  • adaptacja pomieszczenia węzła cieplnego na potrzeby instalacji węzła dwufunkcyjnym c.o. i c.w.u.
  • wykonanie prac instalacyjnych wewnątrz budynku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Firma wykonawcza, działające na zlecenie Inwestora, montują systemy rozprowadzenia i cyrkulacji ciepłej wody. W następnym kroku wszystkie urządzenia i instalacje spinane są w jeden system, który w ciągu jednego dnia połączony zostaje z instalacją ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu odbiorcy. Bezpośrednio przed przyłączeniem instalacji w lokalu użytkownika demontowany jest indywidualny podgrzewacz wody. Końcowymi działaniami są prace wykończeniowe.

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie.

PGE zwraca Inwestorowi część wydatków poniesionych na budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w wysokości  150 000 zł na każdy 1 MW maksymalnej mocy godzinowej dla potrzeb c.w.u.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie wykonuje nową sieć wysokoparametrową, dostarcza i montuje węzeł ciepłowniczy (moduł węzła ciepłowniczego) oraz zapewnia dostawy ciepła sieciowego o parametrach niezbędnych do podgrzania wody. Podanie ciepła na potrzeby ciepłej wody poprzedza podpisanie przez Inwestora i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie umowy lub aneksu do umowy o dostawę ciepła.

Rozwiązania techniczne:

Węzeł cieplny

Indywidualny węzeł cieplny to zespół urządzeń służących do transformacji i pomiaru czynnika grzewczego pochodzącego z sieci ciepłowniczej na czynnik o parametrach wymaganych przez wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Węzeł cieplny obsługujący instalację centralnego ogrzewania oraz instalację centralnej ciepłej wody to węzeł dwufunkcyjny, a obsługujący tylko jedną z nich - to węzeł jednofunkcyjny.

Obecnie większość budynków będących w naszej Spółdzielni jest przyłączona do sieci poprzez węzeł grupowy (obsługujący kilka budynków), tak więc konieczne jest wybudowanie bezpośredniego przyłącza wysokoparametrowego. Przyłącze takie zapewni dostawę do budynku czynnika grzewczego o parametrach niezbędnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W celu poprawy stabilności pracy węzłów cieplnych i układu regulacji c.w.u. oraz zwiększenia sprawności energetycznej węzła - układ jest wzbogacony w zasobnik(i) ciepłej wody użytkowej.

Wze c.o. i c.w.u

 

Instalacja rozprowadzenia i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych zbudowana jest z dwóch równoległych przewodów rurowych, z których jeden służy do przesyłu ciepłej wody z węzła cieplnego do punktów poboru wody w mieszkaniach użytkowników, a drugi zapewnia cyrkulację ciepłej wody, tak aby można było z niej korzystać bezpośrednio po odkręceniu kranu.

Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna być utrzymywana w wysokości 55° C. W celu ograniczenia strat ciepła w trakcie przesytu i cyrkulacji ciepłej wody, przewody rozprowadzające i cyrkulacyjne muszą posiadać odpowiednią izolację termiczną. Projektując instalacje złożone z wielu pionów, dąży się do zapewnienia jednakowej temperatury wody w każdym pionie przy jednoczesnym zróżnicowaniu przepływu wody w poszczególnych pionach. Na podstawie obliczonych przepływów dokonuje się doboru średnic przewodów cyrkulacyjnych, a następnie oblicza się stratę ciśnienia dla najniekorzystniejszego obiegu. Dla tak obliczonych wartości dobiera się odpowiednią pompę cyrkulacyjną. Projektant instalacji wybiera miejsca, którymi poprowadzone zostaną piony instalacyjne. Ich lokalizacja zależy między innymi od usytuowania punktów poboru wody. W najczęściej spotykanych rozwiązaniach piony instalacyjne zabudowuje się w specjalnie do tego celu przygotowywanych szachtach technicznych lub w kanałach spalinowych służących wcześniej odprowadzeniu spalin z gazowych podgrzewaczy wody. Oba rozwiązania ograniczają do minimum prace monterów w mieszkaniach użytkowników.

W pierwszym przypadku na korytarzu klatki schodowej wykonuje się odpowiedni pion techniczny gdzie umieszczona zostaje szafka, w której montuje się odejścia od pionów ciepłej wody (do mieszkań) wyposażone w zawory i wodomierz. W drugim przypadku podobną szafkę montuje się w miejscu, które wcześniej zajmował indywidualny podgrzewacz wody. Zasilający przewód ciepłej wody użytkowej łączy się z wewnętrzną instalacją ciepłej wody w mieszkaniu. Punktem, w którym następuje spięcie tych instalacji, jest zazwyczaj dotychczasowe miejsce połączenia króćca ciepłej wody w indywidualnym podgrzewaczu z instalacją wewnętrzną

Wewnętrzna instalacja ciepłej wody w mieszkaniu użytkownika

Projekty zastąpienia ciepłej wody z podgrzewaczy indywidualnych centralną ciepłą wodą zakładają, że instalacje wodne w mieszkaniach pozostają nienaruszone, a ingerencja w system ogranicza się do przyłączenia tych instalacji do pionów zasilających. Monterzy przebywają w mieszkaniach użytkowników przez okres niezbędny do wykonania prac instalacyjnych. Prace w mieszkaniu użytkownika zakończone zostają zazwyczaj w tym samym dniu, w którym zostały rozpoczęte.

 

 

Sześć powodów dla których warto przystąpić do programu cwu.

Bezpieczeństwo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stawia przed użytkownikami gazowych podgrzewaczy wody szereg wymagań. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami grzewcze urządzenia gazowe muszą być podłączone na stałe do indywidualnych kanałów spalinowych przewodami o długości pionowej co najmniej 0,22 m i długości poziomej nie większej niż 2 m ze spadkiem 5 % do urządzenia gazowego. Przewody spalinowe pomiędzy urządzeniami a kominami powinny być wykonane z materiału posiadającego pozytywną aprobatę techniczną do odprowadzania gorących spalin. Z uwagi na to, że podczas spalania gazu wytwarzana jest duża ilość pary wodnej, ciągi kominowe (min. wysokość 2,0 m) powinny być odporne na destrukcyjne działanie mokrych spalin. Pomieszczenia, w których zainstalowane są termy gazowe, powinny być wyposażone w wentylację wywiewną podłączoną do przewodów kominowych oraz powinny posiadać zapewniony stały napływ powietrza do spalania gazu. Przy braku świeżego powietrza może następować niepełne spalanie gazu, które powoduj tworzenie się toksycznego tlenku węgla i wypływanie trujących spalin do pomieszczenia. Drzwi w łazienkach, w których zainstalowano termy, powinny posiadać otwory nawiewne w dolnej części o łącznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2, a kubatura tych pomieszczeń nie powinna być mniejsza niż 8 m3. W łazienkach, w których znajdują się urządzenia gazowe z palnikiem atmosferycznym i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin - zabronione jest stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na właściciela lub zarządcę nieruchomości szereg obowiązków związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wymagane są okresowe (co najmniej raz w roku) kontrole, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Doświadczenia mistrzów kominiarskich przeprowadzających kontrole wykazują, że użytkownicy gazowych podgrzewaczy wody powszechnie lekceważą wymogi bezpieczeństwa. Zakrywanie kratek wentylacyjnych czy montaż mechanicznej wentylacji wywiewnej to najczęstsze działania beztroskich mieszkańców. Skutki takich poczynań mogą być tragiczne dla mieszkańców budynków. Zatrucie tlenkiem węgla wymagające hospitalizacji czy zaczadzenie ze skutkiem śmiertelnym stanowią najczęstsze konsekwencje niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniami spalającymi gaz. Skuteczną metodą zapobiegania tragicznym wypadkom, które są związane z niewłaściwą eksploatacją podgrzewaczy jest rezygnacja z ich użytkowania, zastępując je systemem wykorzystującym ciepło sieciowe do centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej.

"Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej" to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów,
dla których priorytetem jest bezpieczeństwo”

Proces podgrzewania wody wodociągowej ciepłem osiedlowym realizowany jest w pomieszczeniu wymiennikowni, a więc z dala od mieszkań użytkowników. Z łazienek i kuchni znikają indywidualne podgrzewacze, zastąpione przyłączem do instalacji centralnej ciepłej wody. Wraz z indywidualnymi podgrzewaczami wody znika zagrożenie zatruciem, wybuchem czy porażeniem prądem elektrycznym. Bez obaw można korzystać z przyjemności, jaką daje kąpiel w ciepłej wodzie.

Właściwa i stała temperatura wody.                                                                                                                                                                                                                   

Użytkownicy gazowych przepływowych podgrzewaczy wody starszego typu przywykli do tego, że po odkręceniu kranu trzeba poczekać aż z rur spłynie zimna woda, a piecyk osiągnie wymagane parametry pracy. Sytuacja taka przekłada się na odczuwalne straty wody. W systemach centralnie przygotowywanej ciepłej wody użytkowej zastosowano rozwiązanie, które eliminuje ten problem stosując instalację cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Układ ten składa się z dodatkowego przewodu ciepłej wody, łączącego węzeł cieplny z najdalej wysuniętym punktem czerpalnym. Ciepła woda krąży w instalacji i po odkręceniu zaworu czerpalnego natychmiast można z niej korzystać. W ten sposób poprawia się komfort korzystania z produktu. Dodatkowe korzyści to zmniejszenie ilości pobieranej wody oraz ilości powstających ścieków, Odpowiednio wyregulowany system zapewnia stałą temperaturę wody, a dodatkowe wyposażenie układu w wyłączniki czasowe (opcjonalnie) powoduje, że cyrkulacja pracuje tylko w zadanym czasie.

Wysoka wydajność systemu

Przeciętny indywidualny gazowy podgrzewacz wody o mocy 18 kW i sprawności 92 % pozwala na podgrzanie w ciągu 1 minuty ok. 9 l wody o 30°C. Taka ilość ciepłej wody użytkowej wystarcza do korzystania z jednego prysznica. Równoczesne otwarcie innego kranu powoduje obniżenie temperatury wody w pierwszym z nich. Centralna ciepła woda, przygotowywana w wymiennikowni i cyrkulująca w instalacji, umożliwia bezproblemowe, jednoczesne korzystanie z kąpieli przez wielu użytkowników. Odpowiednio dobrana moc wymiennika (elementu składowego węzła cieplnego) zapewnia, że przy maksymalnym godzinowym rozbiorze wody wszyscy mieszkańcy budynku otrzymają produkt o wymaganych parametrach użytkowych.

Niższe koszty i stabilne ceny

z przeprowadzanych systematycznie badań marketingowych krakowskiego rynku ciepła wynika, że głównym powodem niezadowolenia użytkowników gazowych/ elektrycznych podgrzewaczy wody są - obok względów bezpieczeństwa - wysokie koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej, a także konieczność finansowania usług serwisowych urządzeń grzewczych i obligatoryjnych przeglądów okresowych.

Koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym są porównywalne z kosztami gazu zużytego do podgrzania takiej samej ilości wody, lecz przy zsumowaniu wszystkich kosztów podgrzewania wody gazem tj. koszt zużycia gazu, obligatoryjne przeglądy, usługi serwisowe i amortyzacji indywidualnego podgrzewacza wody oraz straty wody na rozruchu podgrzewacza, wykazują iż koszt podgrzania wody gazem jest droższy od podgrzania wody ciepłem sieciowym.Porównanie kosztów podgrzania wody gazem, energią elektryczną i ciepłem sieciowym wskazuje, że ostatnie rozwiązanie jest dla odbiorcy najkorzystniejsze.

Pewność dostaw, niezawodność systemu

Ze względu na ciągłość dostaw ciepła sieciowego (produkt dostarczany jest do odbiorców przez 365 dni w roku), klienci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie mogą korzystać z wody podgrzewanej ciepłem sieciowym przez cały rok kalendarzowy. Gwarancję nieprzerwanych dostaw zapewnia ciągła praca źródeł ciepła oraz promienisto-pierścieniowa budowa sieci ciepłowniczej, umożliwiająca (w przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych sieci) zmianę kierunku zasilania.

Dyspozycyjność pracującego w ruchu ciągłym Pogotowia Energetycznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. gwarantuje, że w przypadku wystąpienia awarii pojawi się ono u klienta bezzwłocznie. Użytkownicy podgrzewaczy indywidualnych nie mogą liczyć na taką dostępność służb serwisowych.

Komfort użytkowania, łatwość obsługi urządzeń

Użytkownicy wody podgrzewanej ciepłem sieciowym odkręcają kran i ciepła woda płynie niemal natychmiast. Ponieważ urządzenia służące do podgrzewania wody znajdują się w pomieszczeniach technicznych, a nie w mieszkaniach, mieszkańcy zyskują niezabudowaną powierzchnię użytkową, wolną od urządzeń i instalacji, a co za tym idzie - możliwość lepszego zagospodarowania przestrzeni i zdecydowaną poprawę estetyki. Nie trzeba już pilnować terminów przeglądów, dbać o zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do spalenia gazu. Dostawca ciepła do podgrzania wody MPEC w Krakowie SA dba o urządzenia podgrzewające wodę, modernizuje-je i konserwuje, a w przypadku awarii zapewnia natychmiastową pomoc całodobowego pogotowia technicznego.

Dodatkowe informacje MPEC w Krakowie.