Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

                          


Kraków, dn. 05.12.2023 r.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac i usług w roku 2024 tj.: 

  1. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z robotami towarzyszącymi ( wadium 110 000,0 zł ),
  2. Wykonanie docieplenia budynków ( 275 000 zł ),
  3. Wykonanie instalacji monitoringu ( wadium 8 000,0 zł ),
  4. Malowanie klatek schodowych ( wadium 18 000,0 zł ),
  5. Remont posadzek kl. schodowych ( wadium 5 000,0 zł ),
  6. Przegląd przewodów kominowych ( wadium 10 000,0 zł ),
  7. Przegląd pięcioletni budynków ( wadium 5 000,0 zł ).

Specyfikacje Przetargową ( dalej SP ) można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6,  pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie od 05.12.2023 r. do 27.12.2023 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Andrzej Batko tel. +12-307-11-01. Koszt  Specyfikacji Przetargowej  wynosi  123,00 zł  ( brutto ) płatny w kasie Spółdzielni lub przelewem. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SP. 

Oferty należy składać zgodnie z SP.

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"