Google+

  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

                          


Kraków, dn. 25.01.2023 r.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

w Krakowie ul. Mała Góra 6,

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac w roku 2023 tj.: 

  1. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z robotami towarzyszącymi ( wadium 100 000,0 zł ),
  2. Wykonanie ocieplenia budynków ( wadium 190 000,0 zł ),
  3. Wykonanie instalacji monitoringu ( wadium 8 000,0 zł ),
  4. Malowanie klatek schodowych ( wadium 23 000,0 zł ),
  5. Remont posadzek kl. schodowych ( wadium 8000,0 zł ).

Specyfikacje Przetargową ( dalej SP ) można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6,  pokój nr 16 w godz. 10-14 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie od 24.01.2023 r. do 10.02.2023 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Andrzej Batkotel. +12-307-11-01.

Koszt  Specyfikacji Przetargowej  wynosi  123,00 zł  ( brutto ) płatny w kasie Spółdzielni lub przelewem.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SP. 

Oferty należy składać zgodnie z SP.

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego. S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 

 Zarząd SM "Nowy Bieżanów"