Google+

 • Wiele mieszkań
 • Doskonałe warunki
 • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

Kraków, dn. 13.07.2020 r.

 1 logo                  

Walne Zgromadzenie 2020

 

Walne Zgromadzenie SM "Nowy Bieżanów" w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęło następujące uchwały w sprawach:

 1. przyjęcia Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wyborczej ( Uchwała nr 1/2020),
 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 (Uchwała nr 2/2020),
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 (Uchwała nr 3/2020),
 4. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2019 (Uchwała nr 4/2020+załącznik),
 5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej (Uchwała nr 5/2020),
 6. udzielenia imiennego absolutorium członkom Zarządu (Uchwala nr 6/2020 i Uchwała nr 7/2020),
 7. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, do jakiej Zarząd może zaciągać obowiązania finansowe w roku 2020 (Uchwała nr 8/2020),
 8. zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej ( Uchwała 9/2020 , tekst regulaminu ),
 9. zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023 ( Uchwała nr 10/2020 ).

 

Informacja w sprawie przebiegu Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2020 r w formie pisemnej.

Załączniki do uchwał :

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019,

2. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

3. Opinia biegłego rewidenta.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej od czerwca 2019 do maja 2020 r.