Google+

 • Doskonałe warunki
 • Wiele mieszkań
 • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

Kraków dn.19.06.2024 r. 

 

Informacja z Walnego Zgromadzenia

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” w Krakowie, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 95 ust. 1 w zw. z § 96 Statutu Spółdzielni, zwołał  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY BIEŻANÓW " w Krakowie w dniu 12.06.2024 r. , które odbyło  się w XXV LO im. S. Żeromskiego. 

 

W trakcie zebrania podjęto następujące uchwały:

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 3. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023,
 4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 5. udzielenia imiennego absolutorium Prezesowi Zarządu,
 6. udzielenia imiennego absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu,
 7. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, do jakiej Zarząd może zaciągać obowiązania finansowe w roku 2024,
 8. przyjęcia listu lustracyjnego,
 9. przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na lata 2024 – 2029.

Załączniki:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023,
 2. Sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2023,
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej,
 4. List polustracyjny.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"