Google+

  • Wiele mieszkań
  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

Informacje bieżące 


Warsztaty


 WIOSNA w Domu Kultury SM "Nowy Bieżanów"


Jak możesz pomóc Ukraińcom, którzy dotarli do Krakowa?

Pomoc dla Ukrainy w Krakowie.


 Informacja w sprawie wycinki drzew

( kliknij ) 


Kraków, dn.28.10.2022 r.

WALNE ZGROMADZENIE W OKRESIE STANU EPIDEMICZNEGO 

Do dnia 7 września 2022 roku obowiązywał art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Art. 90 stanowił przepis szczególny, który powodował przesunięcie terminów walnych zgromadzeń w spółdzielniach, wyłączając zarazem stosowanie art. 15zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w zw. z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r., w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych. Tym samym walne zgromadzenia nie były organizowane a ich terminy były przesunięte.

Z dniem 7 września 2022 r. uchylone zostały przepisy art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 Od dnia 7 września 2022 r. do zwoływania walnych zgromadzeń zastosowanie znajdą przepisy ustawy z  dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta przewiduje, że zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Powyższe oznacza, że jeżeli w spółdzielni rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to spółdzielnia taka obowiązana będzie przeprowadzić stacjonarne walne zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2023 r., tj. w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Mając na uwadze powyższe stanowisko, zorganizowanie Walnego Zgromadzenia w obecnym roku obrotowym (pomimo braku takiego obowiązku) gdzie nie będą uchwalane sprawozdania finansowe za rok 2022 wygeneruje jedynie niepotrzebne koszty i narazi Spółdzielnię na straty.

  Zarząd SM "Nowy Bieżanów"


 


Koronawirus

aktualne informacje i zalecenia

Koronawirus

Aktualne informacje i zalecenia                  

           CZAS NA ZMIANĘ ZACHOWAŃ      

 


 

                                                                                                   


       Informacja w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 


  

Informacja w sprawie zajęć w Domu Kultury są umieszczone na

stronie Domu Kultury: www.dknowybiezanow.pl

 


 

wfos logo 

 

Taryfa opłat

 

 pojemniki  Zasady selektywnej zbiórki odpadówCiepło dla KrakowaNowy cennik

 

 

 

Dodatek mieszkaniowy 

Dodatek mieszkaniowy